http://www.Tobak-jatak.dk


Go to content

Main menu:


Sundhedselitens organisering

Arkiv 2013 > Arkiv 2012Et sandt sundhedstyranni hagler ned over os. Hver eneste dag udsættes vi for impulser om sundhed gennem medierne. Hver eneste dag byder på et forslag om forbud, regulering og højere afgifter, alt sammen i sundhedens navn. Dette tyranni er ikke opstået ved en tilfældighed. Tyranniet er en del af en organiseret kampagne. Her skal vi se på hvilke kræfter der står bag kampagnen. Hvem er de mennesker der styrer tyranniet og hvordan er deres organisation opbygget?
Eliten

Sundhed er en form for politisk bevægelse der tager sit udgangspunkt i lægestanden og dens medhjælpere. Sundhed har til formål at styre ethvert individs adfærd, med udgangspunkt i helbredsmæssige betragtninger. For sundhed findes der ingen nedre grænse for styring. Sundhed er totalitært. Reelt udgør sundhedsfortalerne en form for foretrukken elite, der har fået lov til at udøve absolut magt. Ved hjælp af massive, negative propagandakampagner skal befolkningen styres til at mene det som sundhedseliten ønsker.


Organisering

Sundhedseliten er organiseret på globalt plan. Den er repræsenteret regionalt og nationalt. Der er ikke plads til en fuldstændig redegørelse for hele sundhedselitens magtapparat. Her skal kun skitseres den overordnede struktur.
Den primære drivkraft i sundhedseliten er forankret i den engelsktalende verden, særligt USA. Man kan sige det på den måde, at sundhedselitens organisering er et spejlbillede af den amerikanske organisations opbygning. Specielt er FN (Forenede Nationer), gennem WHO (Verdenssundhedsorganisationen), blevet brugt til at kopiere den amerikanske organisering. Det giver derfor god mening at sammenholde den amerikanske organisering med den globale organisering.

Område

USA

Resten af verden


Overstatslige og statslige bureaukratier der producerer 'politik'
NGO'er der fremmer et 'folkeligt ønske' om en politik gennem propaganda.På overstatsligt og statsligt plan findes der en række bureaukratier. Disse bureaukratiers opgave er at producere politik, koordinere fremstillingen af propaganda samt uddelegere ansvaret for at udbrede propagandaen. Det er væsentligt at forstå at det er sundhedseliten der selv definerer sine egne målsætninger. Befolkningerne bliver ikke spurgt før der er udført propagandakampagner. Det er ikke politiske partier der opfinder de politiske målsætninger for sundhed. Det er noget sundhedseliten selv definerer. Således fungerer politiske partier blot som en slags talerør for sundhedseliten.

På nationalt plan findes en række organisationer, som i FN (dvs. WHO) regi benævnes NGO'er (NGO = Non Governmental Organisation). Det er dækbetegnelsen for organisationer der giver sig ud for at være folkelige organisationer. Disse organisationer står for udbredelsen af propagandaen, der skal bane vejen for den folkelige accept af sundhedselitens planer.

Hvis man kigger på de enkelte organisationers dagordener, vil man opdage at de på tværs af landegrænser og faglig profil har de samme mål. Det er de samme politikker der forfølges overalt i verden. Politiske partier og politikere præsenterer jævnligt forslag om de enkelte politikker. Men det dækker over at det ikke er politiske partier der definerer politikkerne. Dem har sundhedseliten defineret længe før politikere kommer frem med forslagene.

Enhedsparti

Reelt fungerer sundhedseliten som en slags enhedsparti på globalt plan. Enhedspartiets opgave er, at skabe forudsætninger for, at dens mål kan nås. Enhedspartiets mål er, at gennemsyre ethvert politisk parti med sundhedselitens mål. Således vil alle politiske partier have næsten den samme opfattelse af sundhed, dog med enkelte ideologisk betingede undtagelser og udtryksformer. På tværs af ideologiske forskelle har næsten alle politiske partier affundet sig med sundhedselitens politiske målsætninger. Sundhedseliten er derfor en slags enhedsparti, med globale aspirationer.

Historiske rødder

Det er ikke muligt at sætte en dato eller et årstal på hvornår sundhedseliten blev grundlagt. Men denne elite kan spores mindst 100 år tilbage i tiden. Et af de tidlige produkter af sundhedseliten var starten på et verdensomspændende forbud mod opium (som er grundlaget for fremstilling af morfin og heroin). Den første traktat blev underskrevet i 1912, og blev senere føjet ind i Folkeforbundets opgaveliste. Folkeforbundet var forgænger til det nuværende FN. FN har overtaget forbuddet mod opium fra Folkeforbundet.

Sundhedseliten medvirkede også ved indførelsen af det amerikanske spiritusforbud fra 1920 – 1933. Spiritusforbuddet blev en eklatant fiasko. Ophævelsen af det amerikanske spiritusforbud i 1933 er det største og mest ydmygende nederlag sundhedseliten har lidt.

Modstandskamp

Sundhedseliten er totalitær. Alene af den grund er det afgørende at nedkæmpe den. Den udgør en alvorlig trussel imod menneskers frihed.

Men manden på gaden, den almindelige ryger, har ingen anelse om hvor stort og velorganiseret et uhyre sundhedseliten er. Det er vigtigt at forstå, at et enkelt læserbrev i avisen ikke vil ændre ret meget. Men der er andre måder at nedkæmpe sundhedseliten på. Det amerikanske spiritusforbud blev ikke knækket på grund af læserbreve. Det blev knækket fordi befolkningen i stor stil gav fanden i forbuddet, og forbrugte alkohol på trods af forbuddet. Det blev
en blodig affære, før spiritusforbuddet fik en ende. Det krævede stort mod af befolkningen at knække sundhedselitens tyranni. Men det kunne lade sig gøre.

Vi skal bare gøre arbejdet færdigt.
Back to content | Back to main menu